Untitled 2


Image
Image
Image

موجودی کتابخانه

  • کتاب های فارسی : 8567 عدد
  • کتاب های لاتین  : 1345
  • مقالات علمی :1231 

 

پاسخگویی اجتماعی در نظام آموزش عالی سلامت ایران

کتاب مذکور به همت محمد رضا عبدالملکی، شهرام یزدانی، نادر ممتازمنش و صدیقه مومنی به تالیف درآمد و توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به چاپ رسید.

در مقدمه این کتاب آمده است که آموزش عالی در سالیان اخیر به عنوان موتور محرکه اقتصادی و از مهمترین عوامل توسعه فرهنگی و اجتماعی کشورها به حساب می آید، با توجه به نقش مهم آموزش عالی و به طور اختصاصی آموزش علوم پزشکی در سلامت و توسعه جامعه، باید نظام آموزشی طوری برنامه ریزی شود تا هر چه بیشتر در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه حرکت کند.

این کتاب دارای ۱۶۰ صفحه و مشتمل بر ۳ فصل است با عناوین؛ تحلیل مفهوم پاسخگویی اجتماعی در نظام آموزش عالی سلامت، پاسخگویی اجتماعی در نظام آموزش عالی سلامت ایران و بسته سیاستی پاسخگویی اجتماعی برای نظام آموزش عالی سلامت در ایران است.