صبح روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند ماه، روسای دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه نیشابورتفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.

دکتر محسن عظیمی نژاد در گفتگو وب دا گفت: این تفاهم نامه با هدف توسعه همکاری‌های بین رشته‌ای حوزه سلامت و استفاده بهینه از ظرفیت های علمی و فیزیکی در بین دو دانشکده علوم پزشکی  و دانشگاه نیشابور منعقد شد.

رییس دانشکده علوم پزشکی با بیان این نکته که بر سکوهای افتخارات گذشته، باید تمدن آینده را ساخت افزود: امروز دانشگاه های نیشابور می توانند با هم افزایی و هم گرایی بار دیگر  سیمرغ فرهنگ و دانش را  برفراز آسمان فیروزه‌ای شهر نیشابور به پرواز در اورند و بار دیگر نام نیشابور را همچون گذشته ها در عرصه های علم و فرهنگ شکوفا سازند.

اجرای پروژه های مطالعاتی مشترک با محور آموزش و با هدف حفظ و ارتقای طرح های تحول آفرین، استفاده از زیرساخت های آموزشی و فضاهای یادگیری دو دانشگاه، امکانات رفاهی و سایر منابع فیزیکی و مادی و ... برخی از مفا این تفاهم نامه بود.

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه وزارت علوم نیشابور روز دوشنبه بیست و پنجم اسفند با حضور روسای دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه نیشابور، معاونان آموزشی، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و دانشجویی و روسای دانشکده های مهندسی، هنر و ... در محل دانشگاه نیشابور برگزار شد.